Inquest Detektív Iroda – Etikai Kódex

Üdvözöljük az Inquest Detektív Iroda Etikai Kódexének bevezetőjében, ami a vállalatunk üzleti kultúrájának és szemléletének a keretét nyújtja és támpontot ad a napi munkánkhoz. Bízunk benne, hogy megismerve a közösségünket alapvetően meghatározó etikai elvrendszerünket, mindenki számára egyértelművé válik az a magas szintű elvárás és elkötelezettség, amit cégünk az ügyfelekkel és a munkatársakkal való kapcsolatai során képvisel.

I. Fejezet
Preambulum


1. § (1) Mint az Inquest Detektív Iroda munkatársai, elköteleződünk az etikus és tisztességes működés mellett. Ezt a kódexet a felelős és etikus magatartás érdekében dolgoztuk ki.
(2) Ez az etikai kódex az Inquest Detektív Irodának alapvető etikai és munkaköri elveit írja le. Az Inquestnél dolgozó minden személy, beleértve a külsős munkatársakat és az alkalmazottakat is, köteles ezen etikai kódex elveinek megfelelően cselekedni.

2. § (1) Adathasználatunk, adatkezelésünk módszereiben és szolgáltatásaink során is elkötelezettek vagyunk az etikai normák és a jogi előírások iránt, éppen ezért az Inquest Detektív Iroda számára rendkívül fontos, hogy létrehozzuk az etikai kódexünket, amely iránytűként szolgál ügyfeleinkkel és munkatársainkkal való interakcióinkban. Ez a dokumentum egyúttal irodánk alapvető értékeit, elveit és vállalásait is megfogalmazza azzal a céllal, hogy biztosítsuk az integritást, felelősséget, szakmaiságot és tiszteletet minden lépésünkben.
(2) Elsődleges célunk, hogy olyan szolgáltatást nyújtsunk, amelyben ügyfeleink maximálisan megbízhatnak, miközben minden jogi és etikai keretet maradéktalanul betartunk. Az etikai kódexünk biztosítja, hogy minden munkatársunk a legmagasabb etikai normák szerint dolgozzon, és elősegíti az átláthatóságot és az őszinteséget ügyfeleink előtt.
(3) Az etikai kódex mindazon elveket összefoglalja, amelyek az Inquest Detektív Iroda vállalati kultúrájának szerves részét képezik. Ezek az alapelvi kijelentések határozzák meg a cselekvési orientációkat és a napi döntéseket, valamint segítséget nyújtanak a nagyobb, stratégiai tervek kidolgozásához is.

3. § (1) A vállalati intézkedéseink mellett, legfontosabb célunk a társadalmi felelősségvállalás, amely a munkahelyi siker mellett egyben mércéje a vállalat etikai elkötelezettségének is. Az Inquest Detektív Iroda elkötelezett az iránt, hogy szolgáltatásait a legmagasabb szintű tisztelettel, diszkrécióval és szigorú biztonsági előírások mellett nyújtsa az ügyfelei számára.
(2) Szeretnénk biztosítani ügyfeleinket, hogy partnereink és munkatársaink mind ismerik és elfogadják az etikai kódexben foglalt értékeket és normákat. Ezzel a dokumentummal elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és munkatársaink irányába, hogy a legmagasabb szintű etikai viselkedést és gyakorlatokat alakítsuk ki és tartsuk fenn.


II. Fejezet
Törvényesség


1. § (1) Minden tevékenységünk során betartjuk a vonatkozó törvényeket, rendeleteket és szabályokat. Nem veszünk részt illegális tevékenységben, és nem dolgozunk együtt olyan személyekkel, akik ezt teszik.
(2) Törvényesség az az alapelv, amelyen az Inquest Detektív Iroda működik. Minden munkatársunkat arra ösztönözzük, hogy tartsa be a vonatkozó törvényeket, szabályokat és előírásokat, mind a szakmai munkák során, mind pedig magánéletében.
(3) Az Iroda munkatársai vállalják, hogy tiszteletben tartják a hatályos törvényeket és erkölcsi normákat.

2. § Az iroda elvárja az összes munkatársától, hogy tartsák magukat a hatályos törvényekhez és rendeletekhez, még akkor is, ha ez megnehezíti a feladatok végrehajtását vagy többletmunkát vagy hosszabb ráfordított időt igényel a nyomozás során. Az összes ügyben, amelyek során etikai kérdések merülnek fel, mindig a magasabb etikai szabályt választjuk, vagy kérünk szakértői tanácsot, ha szükséges.

3. § Beavatkozás jogi ügyekbe
Az iroda elismeri, hogy a detektív munka gyakran szorosan kapcsolódik a jogi folyamatokhoz és ítéletekhez, azonban fontos, hogy a detektívek ne próbáljanak befolyásolni jogi folyamatokat és ne gyakoroljanak nyomást egyik félre sem. Az ilyen magatartás sérti a törvényesség és az etika elvét és rontja az iroda hírnevét.

4. § Adatvédelmi törvények tiszteletben tartása
Az iroda elkötelezett amellett, hogy betartja a hatályos adatvédelmi szabályokat és törvényeket. Minden személyes adatot, amely a tudomásunkra jut, bizalmasan kezelünk, és csak a feltétlenül szükséges mértékig használjuk fel a munkánk során, csakis a törvényes keretek között.

5. § (1) Az Iroda elkötelezett a pénzmosás elleni küzdelemben, és semmi esetre sem vesz részt törvénytelen tevékenységben, vagy áll fenn üzleti kapcsolat olyan ügyfelekkel, akik pénzmosásban részt vesznek.
(2) Az iroda szigorúan ellenzi a vesztegetést és a korrupciót. Minden munkatársunkat felszólítottuk, hogy azonnal jelentsen minden olyan tevékenységet, amely korrupciónak tűnhet. A beavatkozás ezen formáinak felderítésére az iroda külön programot hozott létre.

6. § Jogi felelősség
Bármilyen törvénytelen tevékenység, valamint a törvények, rendeletek vagy etikai irányelvek be nem tartása súlyos következményekkel járhat, köztük a munkahely elvesztésével, jogi eljárással, vagy akár büntetőeljárással is.

7. § Az Inquest Detektív Iroda munkatársainak törvényesség iránti elkötelezettsége nem csak az egyes nyomozások eredményeit biztosítja, hanem az iroda hírnevét és ügyfeleink bizalmát is táplálja. Az ügyfelek néha jogi kereteken kívül eső feladatokat is kérnek, de a hosszú távú sikerünk és hírnevünk érdekében mindig a törvényes magatartás mellett döntünk.


III. Fejezet
Szakmaiság és személyes viselkedés


1. § (1) Az Inquest Detektív Iroda elkötelezte magát a professzionalizmus mellett, melyet megnyilvánulásainkban és személyes viselkedésünkben is tükrözni igyekszünk. Ez az etikai kódex irányelveket nyújt az ajánlott cselekedetekhez és attitűdökhöz, annak érdekében, hogy erősítse a szakmaiságot, ösztönözze a tisztességes viselkedést és elősegítse a bizalom kiépítését munkatársaink, ügyfeleink és általánosan a környezetünk között.
(2)Tisztelettel bánunk minden olyan személlyel, akikkel munkánk során találkozunk, és környezetünkben is tiszteletet követelünk.
(3) Egy magánnyomozó munkájának színvonalát az etikai magatartás, a becsület és a szakmai tudás határozza meg. Mindig magas szintű szakmai tudással és példás magatartással lépünk fel.

2. § Szakmai hozzáértés
(1) Az Iroda munkatársai kötelesek saját szakterületükön a legfrissebb és legmegfelelőbb információval rendelkezni a biztosított szolgáltatások minőségének javítása érdekében.
(2) Mindig a lehető legpontosabb információval kell szolgálnunk, ennek érdekében folyamatosan fejlesztenünk kell ismereteinket és képességeinket. Minden interakciót a szakmai ismereteink és a tisztelet legmagasabb szintjével kell kezelnünk, tekintet nélkül az érintett személyek rangjára vagy státuszára.

3. § (1) Az Iroda munkatársai kötelesek minden helyzetben együttműködni, támogatni, segíteni és tisztelni egymást, hogy eredményesebb és összetartóbb csoportként tudjanak dolgozni.
(2) Minden munkahelyi interakcióban, többek között, de nem kizárólag, a kommunikációban, viselkedésben, döntéshozatalban és konfliktuskezelésben az etika és a tisztesség érvényesülése kell, hogy vezéreljen minket. Respektálnunk kell munkatársaink, ügyfeleink és a közösség tagjainak jogait, támogatva őket azok gyakorlásában.

4. § Személyes viselkedésünknek megfelelőnek kell lennie mind munkaidőben, mind munkaidőn kívül. Kerülnünk kell az olyan helyzeteket vagy tevékenységeket, amelyek negatívan befolyásolhatják munkatársainkat, irodánkat, ügyfeleinket, vagy akadályozhatják szakmai képességeink teljes körű kihasználását.

5. § (1) A professzionalizmus iránti elkötelezettségünk azt jelenti, hogy elismerjük és elfogadjuk cselekedeteink és döntéseink következményeit. Ha személyes viselkedésünk vagy szakmai gyakorlatunk nem felel meg az etikai normáknak az szankciókkal jár, beleértve, de nem kizárólag, az elbocsátást vagy jogi intézkedéseket.
(2) Az Inquest Detektív Iroda arra törekszik, hogy pozitív és erős szakmai normákat teremtsen és fenntartsa azokat. Minden dolgozónkra vonatkozóan tisztelettel követeljük meg a fentieket, aminek révén biztosítjuk, hogy mindannyian hozzájárulunk cégünk hírnevének, kompetenciájának és integritásának fenntartásához.


IV. Fejezet
Titoktartás és adatvédelem

1. § (1) A titoktartás és adatvédelem jelentősége elvitathatatlan az Inquest Detektív Iroda tevékenysége során. A következő részletek tisztázzák az iroda hozzáállását a titoktartás és adatvédelem kérdésköréhez.
(2) Az Iroda munkatársai kötelesek az ügyfelekkel kapcsolatos minden, a munkájuk során megszerzett információt bizalmasan kezelni. Ez a kötelezettség az ügyféllel való kapcsolat megszűnését követően is fennáll.
(3) Az ügyfelek személyes adatait az Iroda köteles a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni.
(4) A nyomozás során összegyűjtött információkat bizalmasan kezeljük és védjük az ügyfél jogait. Soha nem osztunk meg érzékeny információkat illetéktelen személyekkel.
(5) Az Inquest Detektív Iroda kötelezett minden információt bizalmasan kezelni, amelyet megbízások alkalmával megszerez. Ez magában foglalja a megbízók személyazonosságát, valamint a vizsgált esetek részleteit.
(6) Az iroda alkalmazottai kötelesek minden, a vizsgálat során összegyűjtött információt titokban tartani. Ezen információk csak a legszigorúbban felügyelt, belső csatornákon közölhetők és csak az illetékességgel rendelkező munkatársakkal.
(7) Az információkat bizalmasan kell kezelni még a megbízás befejezése után is, kivéve, ha a megbízó kifejezetten engedélyt ad a közlésre, vagy a törvény azt előírja.

2. § (1) Az Inquest Detektív Iroda köteles betartani a hatályos adatvédelmi törvényeket és jogszabályokat. Ez magában foglalja a megfelelő adatgyűjtési, -tárolási és -kezelési gyakorlatok betartását, az érintett személyek jogainak tiszteletben tartását, valamint a személyes adatok védelmét.
(2) Az iroda nyomon követi az adatvédelmi jogszabályok változásait, és időben frissíti szabályzatait annak érdekében, hogy mindig megfeleljen a legújabb követelményeknek.
(3) Az iroda alkalmazottai kötelesek betartani a bevezetett adatvédelmi szabályozásokat minden esetben. Jogsértés esetén a cselekmények munkaügyi és jogi következményekkel járnak.

3. § (1) Az iroda elkötelezett amellett, hogy biztonságosan tárolja és kezeli az összegyűjtött adatokat. Az adatbiztonság a digitális adatvédelmi intézkedésekkel és fizikai védelmi mechanizmusokkal is szorosan összekapcsolódik.
(2) Az iroda rendelkezik informatikai specialistával, mert felelős az adatbiztonsági protokollok betartásáért és folyamatos frissítéséért.
(3) Az iroda minden alkalmazottja időszakos és kötelező adatbiztonsági képzésen vesz részt, hogy megértsék, hogyan végezhetik el munkájukat a lehető legnagyobb biztonságban.

4. § (1) Az iroda transzparent módon áll az adatsértések esetéhez. Ha egy adat sérül, veszélybe kerül, vagy ennek csak a lehetősége felmerül, azonnal értesítjük az érintett feleket és mindent megteszünk az incidens elhárítására, nyomon követésére és a jövőbeni ismétlődés megakadályozására.
(2) Az esetleges adatsértéseket külső auditálással is vizsgáljuk, hogy független és objektív megállapítások születhessenek.

5. § Az Inquest Detektív Iroda elkötelezett amellett, hogy időt és erőforrásokat fordítson a titoktartás és az adatvédelem biztosítására. Az ügyfelek bizalmának és biztonságának evidenciája nem pusztán kötelességünk, hanem cégünk működésének alapeleme is egyben.


V. Fejezet
Ügyfelek és ügyek kezelése

1. § (1) Az igazságosság és az elfogulatlanság elveivel dolgozunk. Nem engedünk a külső nyomásnak, és nem befolyásolnak minket előítéletek vagy személyes érdekek.
(2) Az Iroda elkötelezett az ügyfelekkel szembeni fair hozzáállás mellett, függetlenül az ügyfél származásától, korától, nemétől, szexuális orientációjától, vallásától, politikai véleményétől, világnézeti vagy személyes meggyőződésétől.
(3) Minden munkatársunknak tisztelettel, becsülettel és professzionalizmussal kell kezelnie ügyfeleinket, mindemellett azonban fontos az állandó empatikus hozzáállás fenntartása is.
(4) Az Inquest Detektív Iroda elkötelezett amellett, hogy minden ügyféllel tisztelettel és udvariassággal bánjon, és minden ügyfél egyedi igényeit figyelembe vegye. A munkatársaknak minden ügyféllel szemben elfogadónak kell lenniük, figyelembe véve az ügyfél érzéseit és nézőpontjait.

2. § Az Iroda munkatársai felelősséget vállalnak az általuk végzett tevékenységekért és szükség esetén készek beavatkozni, ha az Iroda hírneve vagy az ügyfél érdeke veszélyben van.

3. § Az Inquest Detektív Iroda mindig elkötelezett az ügyfelek adatainak megvédése mellett. Minden ügyfél információja szigorúan bizalmas. Az ügyfél információit soha nem szabad harmadik féllel megosztani az ügyfél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

4. § Bírói utasítás esetén is csak a feltétlenül szükséges mértékig történik az adatok kiadása.

5. § Az Inquest Detektív Iroda követelménye, hogy munkatársaink minden ügyet a legmagasabb szintű professzionalizmussal kezeljenek, minőségi szolgáltatást biztosítva ügyfeleinknek. A munkatársaknak teljes átláthatóságot kell biztosítaniuk az ügyfélnek, tisztázva a feladatokat, elvárásokat és díjszabást.

6. § Az Inquest Detektív Iroda követelménye, hogy munkatársaink ügyfeleinkkel való kommunikációja tisztelettudó, egyértelmű és hatékony legyen. Szükséges, hogy ügyfeleink értsék a nyújtott szolgáltatásokat és azok céljait. Az ügyfélnek aláírt ajánlattal és szerződéssel kell rendelkeznie, melyben részletezésre kerülnek a szolgáltatások, költségek és az ügy kezelésének feltételei.

7. § Összefoglalva, az Inquest Detektív Iroda elkötelezett a személyes tisztelethez, a professzionalizmushoz és az ügyfelek magánéletének védelméhez. Minden egyes munkatársunkra vonatkoznak ezek az etikai irányelvek és fontos, hogy következetesen és hatékonyan tartjuk magunkat hozzájuk. Csak így érhetünk el tartós sikert és erősíthetjük meg az Inquest Detektív Iroda hírnevét.


VI. Fejezet
Konfliktuskezelés

1. § A konfliktus minden szervezetben előfordulhat és növelheti a stresszt, csökkentheti a hatékonyságot és akadályozhatja a célkitűzések elérését. A hatékony konfliktuskezelés kulcsfontosságú, különösen olyan szervezetekben, mint az Inquest Detektív Iroda, ahol a hitelesség, a jogszerűség és az intézményi bizalom iránti elkötelezettség a munka központi elemei. E fejezet a konfliktuskezelés alapjait tartalmazza a konfliktus jelenlétének értékelésétől kezdve, a konfliktusok kezelésének módszerein keresztül, egészen a konfliktusmegoldás utóhatásának kezeléséig.

2. § Az Iroda munkatársai kötelesek az esetleges konfliktusokat megoldani egészséges és konstruktív módon, amely elősegíti a jó munkaköri légkört és a pozitív ügyfél-kapcsolatokat.

3. § Konfliktusnak tekinthető bármilyen helyzet, ahol a személyek, csapatok, vagy más érdekcsoportok ellentétes nézeteket, érdekeket vagy célok miatt összeütköznek. A konfliktus felismerése az első lépés a kezelése felé.

4. § Az egyszerű, nyílt és őszinte kommunikáció segít megelőzni a félreértéseket és csökkenti a konfliktus kialakulásának esélyét. Ha konfliktus merül fel, a részvevőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy nyíltan és őszintén beszéljenek érzéseikről és nézeteikről.

5. § Konfliktus esetén az Inquest munkatársai igyekezzenek objektív megközelítést alkalmazni, nem részesítve előnyben egyik felet sem a másik rovására. Minden részvevő nézetét figyelembe kell venni az igazságos eredmény elérése érdekében.

6. § Az empátia gyakorlása növeli az együttérzést és segít megérteni a másik személy vagy csoport nézőpontját. Célunk, hogy munkatársaink képessé váljanak empátiával megközelíteni a konfliktus helyzeteket.

7. § A konfliktushelyzetek kezelésének nem csak utólag kell megtörténnie, de a megelőzésről is gondoskodni kell. Olyan stratégiák alkalmazása, mint a csapatépítés, ösztönző jutalmak, elismerések megfelelő és időszerű visszajelzések segíthetnek a prevenció hatékonyságában.

8. § A konfliktus megoldása után fontos az utókezelés, hogy a kialakult helyzet ne hagyjon maradandó negatív hatást a munkahelyi légkörön vagy a részvevők közötti kapcsolatokon. A helyzetből való tanulás és azon keresztül a továbblépés hozhatja a tényleges megoldást.

9. § A legfőbb feladatunk, hogy a konfliktusokat olyan lehetőségekké alakítsuk, amelyek elősegítik a változást és fejlődést az Inquest Detektív Irodában. Célunk, hogy minden munkatársunk képessé váljon a hatékony konfliktuskezelésre, a személyes és szervezeti növekedést előmozdító légkör megteremtése érdekében.


VII. Fejezet
Beavatkozási szabályok

1. § Az ügyfeleink bármilyen jogsértés vagy annak gyanúja esetén jogosultak panaszt vagy tenni, amit az Iroda köteles kivizsgálni és intézni.

2. § (1) A beavatkozás a detektív iroda működésének fontos részét képezi. Az Inquest Detektív Iroda beavatkozó tevékenységei során minden esetben köteles tiszteletben tartani a személyes és közösségi jogokat, a jogszerűséget, valamint az általános normákat és értékeket.

(2) Az intézkedés csak olyan mértékben és időtartamra vonatkozhat, amely az adott helyzetben szükséges, és arányban van a cél eléréséhez.

3. § Céltudatos határértékek: Minden beavatkozásnak kifejezetten egy adott tényfeltáró célra kell irányulnia. A személyes adatokkal és magánjogokkal való visszaélés, valamint az irreleváns információgyűjtés tilos.

4. § A jólétet, tisztességet és alapvető emberi jogokat érintő szabályoknál, minden ügyfelelet érintő beavatkozásnak tiszteletben kell tartania az ügyfelek fizikai, mentális és érzelmi jólétét, ideértve a méltóságuk védelmét és az alapvető emberi jogokat.

5. § A beavatkozásokat a felelősséggel kell végrehajtani, azaz minden beavatkozó tevékenységünk összhangban áll az etikai normákkal és a jogállamisággal.

6. § Biztonsági intézkedések: Az iroda beavatkozásai során gondoskodnia kell a kockázatok minimálisra csökkentéséről, ideértve a személyi sérüléseket a tulajdon károsodását, és minden erkölcsi és nem anyagi kárt is, különös tekintettel a gyermekek és fiatalkorúak védelmére.

7. § Nem hajtható végre beavatkozás az ügyfél előzetes és önkéntes hozzájárulása nélkül.

8. § A beavatkozási tevékenységek során vagy azok után a következményeket megfelelően kell kezelni és elemezni. A szükséges lépéseket az ügyfél érdekeinek és jogainak megóvása érdekében kell megtenni.

9. § Az Inquest Detektív Iroda köteles a beavatkozási tevékenységek dokumentálására, hogy hiteles összefoglaló álljon rendelkezésre a beavatkozásról, annak céljáról, időtartamáról, módszereiről és következményeiről.

10. § Felülvizsgálat és értékelés: Minden beavatkozást értékelni kell a hiteles, érdemi, és releváns információk alapján. A beavatkozások hatása szükség esetén felülvizsgálandó.

11. § Folyamatos oktatás és képzés: Az iroda köteles a beavatkozást végzőknek folyamatosan oktatni, képezni a legújabb módszerekről, technológiákról, jogi keretekről.

12. § A beavatkozási szabályok betartása minden alkalmazott számára kötelező. Az iroda a betartásukat folyamatosan ellenőrzi, és szükség esetén szankcionálja a szabályszegéseket.

13. § Ezen fejezetben foglalt szabályok beavatkozás esetén mindig érvényesek és a beavatkozások sikeres lebonyolításának alapját képezik. Azok a szabályok, amelyek nem részei ennek a fejezetnek, de kapcsolatban állnak a beavatkozásokkal, természetesen szintén alkalmazandóak.


VIII. Fejezet
Szakmai fejlődés

1. § Az Inquest Detektív Iroda számára az etikai normák jelentik azon elvek és szabályok összességét, amelyekhez minden munkatársunknak tartania kell magát munkájának végzése során. A szakmai fejlődés nemcsak a munkatársak szakmai készségeinek, tudásának és hatékonyságának fejlesztését jelenti, hanem hozzájárul szervezetünk folyamatos növekedéséhez és fejlődéséhez is.

2. § Az Inquest Detektív Iroda elkötelezett amellett, hogy munkatársai a legfrissebb kutatási eredmények és módszertanok ismeretében végezzék munkájukat, valamint rendszeresen vegyenek részt továbbképzéseken. Az élethosszig tartó tanulás szerves része etikai kötelezettségeinknek, amely egyéni és kollektív fejlődésünket támogatja.

3. § Minden munkatársunknak rendszeresen részt kell vennie szakmai továbbképzéseken és fejlesztési programokon a személyes készségeik fejlesztése, a szakma legújabb trendjeinek megismerése érdekében. Az Inquest Detektív Iroda köteles biztosítani a továbbképzéshez szükséges anyagi és időbeli erőforrásokat.

4. § Munkatársaink felelőssége, hogy időben megújítsák szakmai engedélyeiket és minősítéseiket. Az iroda támogatja ezt a folyamatot a szükséges információk biztosításával és a költségek részbeni vagy teljes fedezésével.

5. § Bátorítjuk munkatársainkat, hogy lépjenek kapcsolatba és működjenek együtt szakmai szervezetekkel és hálózatokkal. A szakmai szervezetek és hálózatok lehetnek belsők (a szervezeten belül) vagy külsők (a szervezeten kívül), és segítenek a szakmai gyakorlat megosztásában, az új ötletek és megoldások szerzésében és a munkaerő-piaci trendek követésében.

6. § Az Inquest Detektív Iroda elkötelezett amellett, hogy munkatársai a legmagasabb szintű szakmai etikát kövessék. Ennek magában kell foglalnia a szakmai titoktartást, az ügyfelekkel és munkatársakkal való tiszteletteljes, etikus kommunikációt, a szakmai tudás és készségek felelős használatát, és a szakmai fejlődés során az etikai normák betartását.

7. § Az Inquest Detektív Iroda eltökélt szándéka, hogy minden munkatársa a szakmai fejlődés erős alapjain építkezzen, és a cég mint munkaadó ennek érdekében minden támogatást megad. E fejezetben kifejtett etikai normáink és elveink az egyéni fejlődés, a szervezet erősítése és az ügyfelek számára nyújtható legmagasabb szintű szolgáltatás elérése érdekében kerültek kialakításra.


IX. Fejezet
Záró gondolatok

1. § Mint modern detektívközösségnek egy emblematikus szervezeténél, az Inquest Detektív Irodánál, rendkívül fontosnak tartjuk az etikai kódexünket. Ebben az utolsó fejezetben, néhány további fontos aspektusra szeretnénk reflektálni, amelyek segítenek a feladataink minőségének a fenntartásában, a személyes érintettség helyes kezelésében, és az etikai dilemmák megoldásában.

2. § (1) Akármennyire igyekszünk is objektívek lenni, elkerülhetetlen, hogy bizonyos esetek személyesebbek lesznek, mint mások. Ebben az helyzetben etikai kötelességünk, hogy a személyes befolyásoltságunkat a legjobb képességeink szerint kezeljük.
(2) Az átlagon felüli érzelmek kezelésekor koordinálnunk kell a felettesünkkel vagy a munkatársakkal annak érdekében, hogy bebizonyosodjon, az érzelmek nem befolyásolják a vizsgálati eredményeket. Gyakran a legegyszerűbb módja a probléma elkerülésének, ha átruházzuk az ügyet másik, érzelmileg nem érintett kollégánkra.

3. § Etikai dilemmák gyakran merülnek fel a detektív munka során, és néha nincs előre meghatározva, hogy ezeket hogyan kell kezelni. Mindazonáltal, általános szabályként mindig az átláthatóság és az integritás elvének követése javasolt. Ha egy detektív szembesül egy olyan helyzettel, amelyben döntenie kell az etikai kódex különböző aspektusai között, első lépésként konzultálnia kell a felettesével vagy az etikai bizottsággal.

4. § Végül, de nem utolsósorban, az etikai kódexünk nem állóvíz. Bár rendkívül fontos, hogy betartsuk az itt foglaltakat, a váratlan helyzetek és a társadalmi változások miatt időről időre szükség van annak átgondolására és finomítására. Az Inquest Detektív Iroda elköteleződött amellett, hogy aktívan hozzájárul az etikai gyakorlat fejlődéséhez a detektív szakmában.Minden Inquest detektívvel szemben elvárás a magas etikai színvonal és a professzionalizmus fenntartása. A fentiekben leírt irányelvek betartásával úgy hisszük, hogy ügyfeleink a legmagasabb szintű szolgáltatást kapják, és segítenek minket fenntartani az igazság, a jog és az etika iránti legmélyebb elkötelezettségünket.
Ez a dokumentum az Inquest Detektív Iroda alapvető etikai elveit és normáit rögzíti. Az itt leírtak a cégünk munkatársaival szemben támasztott elvárásait felsoroló dokumentum, melyet minden alkalmazottunk és szerződött kollégánk köteles betartani. Az etikai normáink mindannyiunkat köteleznek, hogy ügyfeleinknek magasabb szintű és hiteles szolgáltatást nyújtsunk.

Mojzes Levente
2023